Постани члан

Приступницу можете преузети овде:

Проунс приступница

ПРОФЕСИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА СРБИЈЕ

ПРОУНС

Ул. Палих бораца 16/2/29; 18 000 Ниш

моб.тел. 064 86 96 600      e-mail:prouns2015@gmail.com

 

Регистар удружења 5000135448222

БУ 1237/2018

Дана 12.02.2018. године

Београд

Регистратор Регистрa удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99 /2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави Професионално удружење новинара Србије, за регистрацију промене података у Регистар удружења , коју је поднео/ла:

Име и презиме: Зоран Величковић

доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар удружења, промена података о:

Назив: Професионално удружење новинара Србије

матични број: 28152027

и то следећих промена:

  • Пословно седиште:

Брише се из Регистра:

Седиште: Ресавска 28, Београд-Врачар, Србија

Уписује се у Регистар:

Седиште: Палих Бораца 16/2/29, Ниш, Ниш – Пантелеј, Србија

  • Датум доношења статута:

Брише се из Регистра:

07.08.2014

Уписује се у Регистар:

23.12.2017

  • Области остваривања циљева:

Брише се из Регистра:

Заштита и унапређење јавног информисања, унапређивање новинарске професије и заштита права новинара.

Уписује се у Регистар:

Заштита независног, слободног и професионалног новинартства, а поготово заштита интереса локалних медија широм Србије и медијских радника запослених у њима укључујући и оне који су након приватизације остали без посла.

  • Заступници:

Брише се из Регистра:

Име и презиме: Јелена Вучићевић

ЈМБГ: 0311973715319

Адреса: Београд-Стари Град, Србија

Уписује се у Регистар:

Име и презиме: Зоран Величковић

ЈМБГ: 2112959742014

Адреса: Врање, Србија

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве промене података број БУ 1237/2018, дана 05.02.2018, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој пријави, засновано подношењем регистрационе пријаве која је решењем регистратора број БУ 221/2018, од 15.01.2018. године одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) истог Закона.

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном средству:

Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за послове државне управе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре.

 

РЕГИСТРАТОР
__________________
Нивес Чулић