Статут

На основу члана 22. и других чланова Закона о удружењима (Службени гласник РС бр. 51/2009), Скупштина ПРОУНС-а, на својој изборној седници одржаној 23.12.2017. године у Нишу, усвојила је нови:

СТАТУТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УДРУЖЕЊА НОВИНАРА СРБИЈЕ

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Професионално удружење новинара Србије (у досадашњем и даљем тексту: ПРОУНС) је добровољна, независна, самостална организација заснована на слободи удруживања новинара и медијских радника основана ради остваривања и унапређивања циљева и интереса из облaсти заштите независног, слободног и професионалног новинарства, који циљеви су ближе одређени и дефинисани чланом 6. овог Статута, а поготово ради заштите интереса локалних медија широм Србије и медијских радника запослених у њима укључујући и оне који су након приватизације остали без посла.

Органи ПРОУНС-а су: Скупштина ПРОУНС-а, Председник и два потпредседника ПРОУНС-а, Генерални секретар, Надзорни одбор, Извршни одбор ПРОУНС-а.

Члан 2.

Пун назив удружења је Професионално удружење новинара Србије.

Скраћени назив удружења је ПРОУНС.

Печат ПРОУНС-а је кружног облика, пречника 30мм, са текстом у круг: ПРОФЕСИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА СРБИЈЕ

Члан 3.

Седиште ПРОУНС-а је у Нишу, општина Пантелеј ул. Палих бораца број 16, спрат 2, стан 29, 18106 Ниш.

ПРОУНС има својство правног лица, а заступа га председник ПРОУНС-а.

Члан 4.

Рад ПРОУНС-а је јаван.

Јавност рада се остварује отвореношћу органа и тела ПРОУНС-а према чланству, правовременим обавештавањем чланства и јавности о раду органа, остваривањем права на увид члановима ПРОУНС-а у одлуке и друге акте ПРОУНС-а, јавним саопштењима и на други погодан начин.

Чланство се редовно обавештава о раду ПРОУНС-а и његових органа посредством интернет платформи, електронском поштом, и на други погодан начин.

Члан 5.

Рад ПРОУНС-а се заснива на поштовању и прихватању слободе уверења, мишљења и изражавања и прихватању различитости култура.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 6.

Циљеви ПРОУНС-а су:

 • заштита права локалних медија и свих медијских радника Србије;
 • одбрана и унапређење професионалног новинарства у локалним медијима Србије;
 • афирмисање права јавности да буде истинито, потпуно и благовремено обавештена о питањима од јавног значаја;
 • заштита и унапређење јавног информисања;
 • афирмисање права на слободно мишљење и изражавање;
 • подршка развоју критике и теорије медијског рада;
 • остваривање и унапређивање професоналних права и интереса и етичких стандарда;
 • залагање за истинито и етичко извештавање;
 • подршка интеграцији новинара у друштвену сферу;
 • заштита права и интереса новинара и осталих медијских радника;
 • јачање солидарности међу члановима;
 • побољшање услова рада, материјална и социјална заштита чланова;
 • подизање стручности и професионалне спреме новинара;
 • јачање регионалне сарадње у области новинарства;
 • организовање и подршка пројектима у области новинарства, нарочито истраживачким пројектима у правном и логистичком смислу;
 • ПРОУНС циљеве остварује сарадњом са другим новинарским удружењима, Синдикатом новинара Србије, другим синдикатима, институцијама, удружењима и организацијама које се баве заштитом новинарства и слободом медија.

ПРОУНС може да буде члан међународних савеза и организација чије су активности у складу са циљевима дефинисаним овим Статутом.

ПРОУНС може имати поједине заједничке органе са другим удружењима и савезима у земљи и иностранству. Одлуку о образовању или удруживању заједничких органа доноси Управа.

Члан 7.

ПРОУНС остварује своје циљеве у области информисања јавности, унапређивања новинарске професије, унапређивања статуса новинара и заштити права новинара.

Члан 8.

ПРОУНС може непосредно да обавља привредну или другу делатност којом стиче добит у складу са законом којим се уређује класификација делатности, под следећим условима:

 1. да је делатност у вези са његовим статутарним циљевима;
 2. да је делатност предвиђена Статутом и
 3. да је делатност мањег обима, односно да се делатност обавља у обиму потребном за остваривање циљева ПРОУНС-а.

Делатност из претходног става овог члана се уписује у Регистар привредних субјеката и обавља се у складу са прописима којима је уређена област у коју спадају те активности.
ПРОУНС нема право да остварену добит од привредне или друге делатности расподељује својим оснивачима, члановима, члановима органа ПРОУНС-а, председницима органа ПРОУНС-а или са њима повезаним лицима.

За своје обавезе ПРОУНС одговара целокупном својом имовином.

Имовина ПРОУНС-а може да се користи једино за остваривање његових статутарних циљева.

Делатности које у складу са циљевима ПРОУНС обавља су:

 • организовање прес конференција, радионица, семинара, скупова, студијских путовања, маркетиншких догађаја и активности;
 • образовање за новинарске и друге медијске послове;
 • информисање и издавачка делатност.

III ЧЛАНСТВО

Члан 9.

Чланство у ПРОУНС-у је добровољно.

ПРОУНС има две категорије чланова: редовне и приправне чланове.

Редовни чланови су:

 • они којима је новинарство професија, односно претежно занимање;
 • аутори или водитељи емисија са истраживачким и креативним елементима;
 • сниматељи;
 • фоторепортери;
 • карикатуристи;
 • пензионисани новинари;
 • особе којима новинарство није претежно занимање, а баве се новинарским послом;
 • новинари, страни држављани и новинари који раде за иностране медије и српске медије а живе и раде у иностранству;
 • технички уредници;
 • презентери;
 • камермани;
 • монтажери;
 • остали медијски радници.

Приправни чланови су студенти новинарства и студијских програма у којима се у претежном делу изучавају новинарство, фотографија и камера.

Члан 10.

Члан ПРОУНС-а се постаје учлањењем у удружење. Члан је дужан да на рачун удружења уплати годишњу чланарину. По извршеној уплати, члану се издаје чланска карта удружења.
Захтев за пријем подноси се Комисији за пријем чланова, која на основу увида у поднете доказе о обављању делатности из става 9. овог члана доноси одлуку о пријему у чланство.
Кандидат чији је захтев за пријем Комисија одбила, може изјавити жалбу против решења Извршном одбору. Одлука Извршног одбора по жалби против решења Комисије за пријем коначна је.

Члан 11.

Чланство у ПРОУНС-у престаје:

 1. иступањем из чланства;
 2. уколико члан у току календарске године не уплати годишњу чланарину за текућу годину;
 3. смрћу члана.

Члан 12.

Права сваког члана су:

 • да му се изда новинарска легитимација ПРОУНС-а, што пре, а најкасније у року од 10 дана од целокупног измирења чланарине;
 • да користи правне, материјалне и друге погодности које чланству обезбеђује ПРОУНС у складу са могућностима и прописаним условима;
 • да присуствује раду органа ПРОУНС-а;
 • да учествују у раду свих облика организовања чланства ПРОУНС-а, у складу са интерним правилима која важе за тај облик организовања чланства;
 • да бира и буде биран у све органе ПРОУНС-а;
 • да гласа на скупштини о свим питањима из надлежности скупштине.

Члан 13.

У органе ПРОУНС-а (Генерални секретар, Извршни, Надзорни одбор, председник и потпредседник удружења) не могу бити бирани чланови ПРОУНС-а ако су запослени, службеници и функционери републичке или покрајинске Владе и министарстава и секретаријата и локалних органа управе.

Члан који је изабран у органе ПРОУНС-а и у органе савеза и асоцијација у којима је ПРОУНС члан, може бити опозван са функције, ако у току мандата наступе околности предвиђене Статутом и законом које би онемогућиле избор тог члана у органе ПРОУНС-а и у органе савеза и асоцијација у којима је ПРОУНС члан.

Члан 14.

Дужности члана су:

 • да се придржава Статута ПРОУНС-а;
 • редовно уплаћује чланарину;
 • да пријави адресу и промену адресе на коју га органи ПРОУНС-а могу контактирати и
 • да испуњава друге обавезе преузете према ПРОУНС-у.

Члан 15.

Изглед и садржину новинарске легитимације одређује Извршни одбор посебном одлуком. Власник новинарске легитимације је ПРОУНС. Престанком чланства, члан је дужан да новинарску легитимацију врати ПРОУНС-у.

Члан 16.

Одлуку о износу годишње чланарине доноси Извршни одбор.

Извршни одбор има право да у току календарске године мења одлуку о износу и року за уплату годишње чланарине. У случају престанка чланства у ПРОУНС-у пре истека календарске године, члан нема право на повраћај преостале уплаћене чланарине.

IV ОРГАНИ ПРОУНС-а

Члан 17.

Органи ПРОУНС-а су:

 • Скупштина;
 • Председник ПРОУНС-а;
 • Генерални секретар ПРОУНС-а;
 • Извршни одбор ПРОУНС-а;
 • Потпредседник ПРОУНС-а;
 • Надзорни одбор.

Мандат свих органа ПРОУНС-а траје 4 (четири) године, уз могућност узастопног реизбора.
Ради ефикаснијег остваривања циљева ПРОУНС-а могу се образовати активи, повереништва, секције, службе, радна тела и други облици организовања. Облици организовања чланства ПРОУНС-а немају и не могу стећи статус правних лица.

V СКУПШТИНА ПРОУНС-а

Члан 18.

Скупштина представља највиши орган ПРОУНС-а.

Скупштину чине сви редовни чланови ПРОУНС-а.

Члан 19.

У надлежности Скупштине је:

 1. доношење, измене и допуне Статута;
 2. усвајање годишњег финансијског извештаја ПРОУНС-а;
 3. избор и разрешење председника ПРОУНС-а;
 4. избор и разрешење чланова Извршног одбора ПРОУНС-а;
 5. избор и разрешење Генералног секретара ПРОУНС-а;
 6. избор и разрешење чланова Надзорног одбора;
 7. расправљање о деловању ПРОУНС-а у целини;
 8. одлучивање о учлањивању и удруживању ПРОУНС-а са домаћим и
  међународним организацијама, удружењима и асоцијацијама;
 9. одлучивање о статусним променама ПРОУНС-а;
 10. одлучивање о престанку рада ПРОУНС-а.

Члан 20.

Редовна седница Скупштине одржава се по правилу једном годишње.
Редовну и ванредну седницу Скупштине сазива одлуком председник/ца ПРОУНС-а. Предлог дневног реда Скупштине сачињава Извршни одбор. Између редовних седница Скупштине могу се сазивати ванредне седнице Скупштине.
Ванредна седница Скупштине сазива се ако то у писаном облику захтева:

 • петина чланова ПРОУНС-а;
 • извршни одбор;
 • надзорни одбор.

Захтев за сазивање ванредне седнице Скупштине подноси се председнику/ци ПРОУНС-а уз предлог дневног реда седнице. Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 45 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.
Позивање за седницу Скупштине ПРОУНС-а доставља се члановима ПРОУНС-а најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице. Позивање се сматра пуноважним и ако је позив достављен члану ПРОУНС-а електронском поштом на његову е-маил адресу или објављивањем на интернет страници ПРОУНС-а у истом року. Позив за седницу Скупштине ПРОУНС-а обавезно садржи пословно име и седиште ПРОУНС-а, датум, време и место одржавања седнице Скупштине, дневни ред седнице.

Члан 21.

Радом Оснивачке и Изборне скупштине руководи трочлано Радно председништво.

Трочлано Радно председништво сачињава извештај о присутном броју чланова Скупштине, као и извештај о броју гласова за или против предлога који је стављен на гласање. Извештај потписује председавајући Скупштине.

Члан 22.

Кворум за одржавање седнице Скупштине чини најмање половина од укупног броја редовних чланова ПРОУНС-а.

Уколико не буде обезбеђен потребан кворум за одржавање седнице Скупштине, ново заседање Скупштине сазива се у року од 30 дана од дана одржавања неуспеле седнице Скупштине.

Члан 23.

Сваки члан ПРОУНС-а има право на један глас у Скупштини ПРОУНС-а.

Гласање је по правилу јавно.

Скупштина може одлучити да гласање за избор органа буде тајно.

Одлуке Скупштине доносе се простом већином присутних чланова.

VI ИЗВРШНИ ОДБОР ПРОУНС-а

Члан 24.

Извршни одбор ПРОУНС-а броји 11 чланова.

Члан 25.

Чланове Изврвшног одбора бира Скупштина ПРОУНС-а.

Сви чланови ПРОУНС-а могу бити предложени за чланове Извршног одбора, изузев чланова наведених у члану 13. Статута.

На Скупштини се гласа за предложене кандидате појединачно.

Листа кандидата може садржати већи број кандидата од броја чланова који се бирају за одређени орган, али не може садржати мање кандидата од броја чланова који се бирају за одређени орган.

Предложени кандидат мора прихватити кандидатуру. Изјава дата путем електронске поште се сматра писаном изјавом.

Коначну листу кандидата утврђује Радно председништво.

Трочлано Радно председништво проверава да ли су испуњени услови прописани Статутом, именује трочлану изборну комисију уколико Скупштина одлучи да је гласање за органе ПРОУНС-а тајно.

Радно председништво, односно Изборна комисија у случају тајног гласања, организује гласање, пребројава гласове и записнички саопштава резултате избора Скупштини. Записник потписује председавајући Скупштине, односно председник Изборне комисије.
Изабрани су они кандидати који добију највећи број гласова на скупштини.

Члан 26.

На начин исказан у претходном члану овог статута се бирају и чланови осталих органа ПРОУНС-а.

За све изабране кандидате за члана у колективне органе ПРОУНС-а доноси се посебна одлука која се посебно и уноси у записник.

VII ПРЕДСЕДНИК ПРОУНС-а

Члан 27.

Председник ПРОУНС-а се бира надполовичном већином гласова редовних чланова скупштине који су гласали.Уколико ниједан кандидат не добије већину из претходног става, у другом кругу председник ПРОУНС-а бира се између два кандидата који су у првом кругу добили највећи број гласова тако што ће бити изабран кандидат који освоји више гласова.

Члан 28.

Председник ПРОУНС-а је орган ПРОУНС-а и одговорно лице ПРОУНС-а, и он представља и заступа ПРОУНС у земљи и иностранству.

Председник ПРОУНС-а потписује акта ПРОУНС-а, а по његовом генералном или посебном овлашћењу акта могу да потписују лица која он овласти.

Председник ПРОУНС-а обавља послове послодавца.

Председник ПРОУНС-а сазива седнице Извршног одбора и председава им.

Председник је по функцији члан и председник Извршног одбора.

Мандат председника ПРОУНС-а је четири године, са правом на поновни избор.

Члан 29.

У случају да председник ПРОУНС-а буде спречен да обавља ту функцију, замењују га потпредседници.

У случају да председник не овласти два потпредседника, овлашћење даје Извршни одбор.

VIII ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Члан 30.

Генералног секретара ПРОУНС-а бира скупштина на период од четири године.

Члан 31.

Генерални секретар ПРОУНС-а обавља следеће послове у складу са постављеним циљевима ПРОУНС-а:

 • по функцији је члан Извршног одбора и први потпредседник;
 • обавља стручне и административне послове;
 • брине о спровођењу одлука и документа које доносе, односно усвајају руководећи органи ПРОУНС-а;
 • координира радом руководећих органа ПРОУНС-а, председника, потпредседника, Извршног одбора и надзорног одбора;о
 • обавља друге послове које му повере Извршни одбор и председник ПРОУНСА-а.

Члан 32.

Извршни одбор је извршни орган ПРОУНС-а који руководи радом ПРОУНС-а између две скупштине. Извршни одбор сазива председник ПРОУНС-а и председава њеним седницама. Извршни одбор има кворум ако седници присуствује већина чланова Извршног одбора, а одлуке су пуноважне, ако за њих гласа већина од присутних чланова Извршног одбора.

Извршни одбор може одржавати седнице телефонским и електронским путем.

Извршни одбор из својих редова бира два потпредседника Извршног одбора ПРОУНС-а.

Члан 33.

Надлежности Извршног одбора:

 • стара се о остваривању циљева из Статута ПРОУНС-а;
 • спроводи одлуке и закључке Скупштине;
 • усмерава и координира рад облика организовања;
 • стара се о имовини ПРОУНС-а;
 • одлучује о оптерећењу имовине;
 • сарађује са новинарским и другим сродним организацијама и удружењима у земљи и иностранству;
 • сарађује са надлежним државним органима у настојању да се побољша законска регулатива у области информисања и општи услови за рад новинара;
 • усваја правилнике и друге акте за које је надлежна по Статуту;
 • бира представнике ПРОУНС-а у међународним организацијама, асоцијацијама и савезима;
 • оснива одборе и именује чланове одбора за подухвате и акције;
 • именовање комисије за пријем нових чланова;
 • доноси правила и правилнике органа и тела које оснива;
 • сазива скупштине ПРОУНС-а у складу са Статутом;
 • припрема измене и допуне Статута ПРОУНС-а;
 • обавља и друге послове из своје надлежности.

Члан 34.

Статутом је одређен број чланова у органима ПРОУНС-а и радним телима.
У случају спречености некога од чланова органа ПРОУНС-а да обавља дужност, остали чланови тог органа могу на његово место кооптирати новог члана.
Број кооптираних чланова не сме бити већи од половине броја чланова тог органа изабраних на Скупштини, при чему се мора водити рачуна о поштовању територијалне, медијске и родне заступљености.

IX НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 35.

Надзорни одбор је самостални орган ПРОУНС-а.

Надзорни одбор прати спровођење Статута и скупштинских одлука, контролише статутарност и исправност финансијско-материјалног пословања. О свим уоченим неправилностима обавештава за то надлежне органе ПРОУНС-а и подноси извештај Скупштини.

Надзорни одбор чине три члана које предлаже Извршни одбор.

Надзорни одбор из свог састава бира председника.

Председник Надзорног одбора сазива седнице Надзорног одбора и њима председава, заступа Надзорни одбор и потписује његове одлуке и акта.

Надзорни одбор има кворум ако седници присуствује већина чланова а одлуке су пуноважне ако за за њих гласа већина од присутног броја чланова Надзорног одбора.

Члан 36.

Надзорни одбор има право увида у документацију свих органа ПРОУНС-а, њихових тела и комисија као и стручних служби ПРОУНС-а.

Члан 37.

Надзорни одбор се састаје по потреби а најмање једном годишње.

Члан 38.

Средства ПРОУНС-а се састоје од:

 • чланарине;
 • доприноса чланова и организација;
 • пословне делатности предвиђене овим Статутом;
 • поклона и завештања;
 • спонзорства и донација и
 • других законом предвиђених извора прихода.

Члан 39.

О средствима у текућем пословању стара се Извршни одбор.

X ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА

Члан 40.

Измене и допуне Статута су у надлежности Скупштине.

Члан 41.

Предлоге измена и допуна Статута Управи могу доставити сви органи ПРОУНС-а, организациони облици, као и поједини чланови ПРОУНС-а.

Управа треба да вреднује све предлоге и оформи коначан предлог измена и допуна Статута, који може да садржи и алтернативне предлоге. Предлоге измена и допуна Статута, уз образложење, припрема Управа и доставља их на увид чланству најкасније десет дана пре одржавања Скупштине.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Тумачење овог Статута даје Извршни одбор.

Члан 43.

Овај Статут ступа на снагу усвајањем на Скупштини ПРОУНС-а.

У Нишу, 23.12.2017. године

Председавајући Скупштине ПРОУНС-а

Милан Петковић